Leitor do mês

Leitor do mês de maio 2021/2022

Leitor do mês de maio 2021/2022
LEITOR DO MÊS DE MAIO   1º - Ana Santos 8ºB   2º - Daniela Barbosa 12ºC   3º - Ana Isabel 6ºB

Leitor do mês de abril 2021/2022

Leitor do mês de abril 2021/2022
Leitor do mê s de abril: Ana Maria-8ºB   Joaquim Alves-5ºC   Diana Pereira- 6ºC

Leitor do mês de março 2021/2022

Leitor do mês de março 2021/2022
Leitor do mês de março: 1ºAna Isabel 6ªB;   2ºGabriel Seixas 5ªB;   3ºDiana Pereira 6ªC

Leitor do mês de fevereiro-2021/2022

Leitor do mês de fevereiro-2021/2022
LEITOR DO MÊS DE FEVEREIRO  1º Adriana Rodriguês-9ºD   2º-Luana Sousa-6ºC   3º-Ariana Santos-8ºB

Leitor do mês de dezembro/janeiro 2021/2022

Leitor do mês de dezembro/janeiro 2021/2022
LEITOR DO MÊ DE DEZEMBRO/JANEIRO  1º - Luana Sousa - 6ºC    2º - Raquel Gonçalves - 5ºC    3º - Diogo Rodriguês

Leitor do mês de novembro 2021/2022

Leitor do mês de novembro 2021/2022
Leitor do mês de novembro:   1º Luana Sousa 6ºC   2º Joel Damião 6ºC   3º Diogo Rodriguês 5ºC

Leitor do mês de set/out 2021/2022

Leitor do mês de set/out 2021/2022
Leitor do mês de set/out: 1º Scarlete Antunes-6ºC   2º Beatriz Monteiro-10ºD    3º Diana Pereira-6ºC

Leitor do mês de maio -2021

Leitor do mês de maio -2021
LEITOR DO MÊS DE MAIO 1º - Beatriz Monteiro 10ºC; 2º - Mateus Cascais 6ºB; 3º - Diana Pereira 5ºC  

Leitor do mês de junho 2020/2021

Leitor do mês de junho 2020/2021
Leitor do mês de junho: 1º Vitória Dias 5ºC    2º Inêe Moura-5ºB    3º Bernardo Reis 10ºPTR